Antalya İli, Serik İlçesi sınırları içerisinde bulunan Koca Kepez Tepesi, Antik Pamfilya Bölgesinin önemli kentlerinden Sillyon’un 4 km kuzeyinde yükselen 245 m yüksekliğindeki bir tepe üzerine Roma Döneminde kurulmuş bir köy/kale yerleşimidir. Sillyon ile benzer karakterdeki bir kayalığa sahip Koca Kepez Tepesi kuzeyinde küçük yükseltilerden oluşan ve Toros Dağlarına doğru uzanan tepelik bir topografyaya sahiptir. Yerleşme adını, yöre halkı arasında Koca Kepez olarak bilinen kayalık tepeden almıştır. Yaklaşık 245 m yüksekliğindeki tepenin en üst kotundaki düzlükte konumlanan yerleşmenin güneyini yüksek kayalıklar sınırlandırmaktadır. Doğal bir sur görünümündeki bu dik kayalık alan, yerleşmenin savunma sisteminin bir parçasıdır. Yüzeyde görülebilen yapılar daha çok bu kayalığın kuzeybatısına doğru hafifçe eğim yapan düzlükte konumlanmaktadır. Yerleşmede tespit edilen konut alanları, işlikler, nekropolis, sarnıçlar, su depoları ve tarım terasları, Koca Kepez’in kendi kendine yetebilen kırsal nitelikli bir yerleşme olduğuna işaret etmektedir.

Koca Kepez Tepesinde ilk buluntu tepeye çıkmadan önce düz arazide ana kaya üzerine işlenmiş bir mekândır. Ana kayanın batı fasadına bir niş işlenmiştir. Nişin üst kısmına kaya fasadına 2 adet kare hatıl yuvası yapılmıştır. Bu kısımdan mekâna oyulmuş merdivenlerle çıkılmaktadır. Ana kayanın güney cephesi düzleştirilerek bir koridor yapılmıştır. Koridorun kuzeyinde birbiri ile bağlantısız iki oda bulunmaktadır. Doğudaki odanın içinde bir adet sarnıç bulunur. Bu 2 odalı mekân ile bitişik ama daha alt kod’ta bir diğer ana kaya üzerine işlenmiş ve içi yuvarlak oyulmuş muhtemelen işlik olan bir diğer alan bulunur.

Köy/Kale yerleşimi Koca Kepez Tepesinin üstünde konumlanmaktadır. Yerleşim, 245 m yüksekliğindeki tepe üstüne kurulmuş ve Geç dönemlerde de iskân görmüş bir kale yerleşimi görünümündedir. Güneyde bazı kısımlar çok sarp ve ulaşıma imkân vermediği için herhangi bir uygulama yapılmadan doğal haliyle bırakılmıştır. Yerleşimin diğer kısımlarına ise büyük kare bloklarla sur duvarı örülmüştür.

Yerleşimin merkezinde bazı kısımları ana kayadan oyulmuş büyük ve birbirine bağlantılı kuzey-güney yönünde konumlandırılmış, pek çok mekândan oluşan bir yapı kompleksi bulunmaktadır. Yerleşimin güneyinde oldukça nitelikli büyük bir giriş kapısı bulunmaktadır. Kapının batı kanadına ana kaya üzerine dikdörtgen bir niş işlenmiştir. Kapının doğu kanadı monolit bir blokla işlenmiş ve üst kısmı silme profilli yapılmıştır. Giriş kısmından sonra doğuda 2 küçük oda bulunur. Girişin batı arka kısmında ana kayadan işlenmiş 12 basamaklı bir merdiven vardır. Merdivenin batı kanadı da kuzey yönünde arkaya doğru devam etmektedir. Bu kısımda duvarın bir kısmı ana kayadan oyulmuş bir kısmı ise düzgün kesilmiş monolit bloklarla örülmüştür. Taş blokların bir kısmı üstünde kenet yuvaları görünmektedir.

Giriş kapısından sonra mekânın batı yönünde iki oda bulunmaktadır. İkinci odanın duvarları moloz ve daha erken tarihli olması gereken blokların devşirme kullanılmasıyla örülmüştür. Bu alanın doğusunda büyük bir menhir taşı vardır. Taşın ortasına dikdörtgen bir oyuk ve alt kısmına bir adet kare oyuk yapılmıştır. Fakat bu oyuklar taşın her iki tarafından da görülebilmektedir. Taşın içinden bir obje (ip?, zincir?) geçirilmiştir. Ana giriş kapısının yaklaşık 20 m güneydoğusunda tekrar doğu-batı yönünde devam eden bir duvar yapılmış olup bu duvarda 37x87x60 cm ölçülerinde küçük bir niş bulunmaktadır.

Adres:
Büğüş, Serik/Antalya

Ziyaret Tarihi:
17 Aralık 2022

Kaynaklar:
Koca Kepez Tepesi ile ilgili bilgiler, Sillyon Teritoryumunda Bulunan Kepez Yerleşiminin Kırmızı Astarlı Seramikleri Üzerine Ön Değerlendirmeler ile 2009 Yılı Sillyon Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması isimli makalelerden alınmıştır. Bilgiler, Sayın; Doç. Dr. Murat TAŞKIRAN, Öğr. Gör. Dr. Kemal BİLGİN ve Prof. Dr. Elif ÖZER tarafından derlenmiştir.

Fotoğraflar:

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Yazar: Deniz KAPLAN

Antalya il sınırları içerisinde 19 ilçede bilinen ve bilinmeyen kültür varlıklarının tanıtılması, tek bir envanterde toplanması amacıyla 2016 yılında başlatmış olduğum Antalya Kültür Mirası Projesi kapsamında kültür varlıklarımızı yerinde ziyaret ederek denizkaplan.net üzerinden sizlerle paylaşıyorum.

error: Korumalı İçerik!